» » Worldtrans điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới.