QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông Công ty WorldTrans

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới - WorldTrans đã diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu.

Thông báo tổ chức đại hộ cổ đông lần đầu

Ban tổ chức đại hội cổ đông thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans vào ngày 18/01/2017